Forenings love

Vedtægter for Foreningen VESTFYNSKE KUNSTNERE

§ 1 FORENINGES NAVN OG HJEMSTED
1. Foreningen navn er foreningen Vestfynske kunstnere.
2. Foreningens hjemsted er Middelfart kommune

§ 2 FORMÅL
Foreningen Vestfynske Kunstnere er en forening for aktive kunstnere og kunstinteresserede der har til formål at styrke interessen for kunst og kultur i samfundet, specielt på Vestfyn ved diverse udstillinger og arrangementer.

§ 3 OPTAGELSE I FORENINGEN
Aktive kunstnere og kunstinteresserede jævnføre § 2, med bopæl i Middelfart kommune og Assens kommune kan søge optagelse i foreningen.

§ 4 SAMARBEJDE
Foreningen vil tilbyde et samarbejde med relevante myndigheder og andre sammenslutninger og foreninger omkring kunst og kultur

§ 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
– Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen
– Der vælges 2 suppleanter
– Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis er 2 og 3 på valg
– Formand vælges direkte på generalforsamlingen
– Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær
– Revisor og suppleant vælges af medlemmerne

§ 6 BESTYRELSENS OPGAVER, ANSVAR OG FORRETNINGSORDEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede
ansvar, for foreningens virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen fastsætter regler om indmeldelse og udmeldelse af medlemmer.
Tegningsret er pålagt formand eller kasserer

§ 7 BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til forretningsordenen

§ 8 ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
Foreningens regnskabsår går fra 1.01 til 31.12.
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor

§ 9 KONTINGENT
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter proceduren for opkrævning af kontingent.
Bestyrelsen fastsætter procedurer omkring ind og udmeldelse af foreningen.

§ 10 GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Dagsordenen.
– beretning og regnskab
– valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
– indkomne forslag

Indkaldelse af Generalforsamlingen sker ved direkte indkaldelse til medlemmerne pr. mail, med mindst 3 uger varsel.

Forslag fra medlemmerne kan stilles direkte på generalforsamlingen. Forslag vedtages ved almindelig stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det, med angivelse af
dagsorden.

§ 11 VEDTÆGTER
Vedtægterne fastsættes af generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og vil blive sendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Ændring af Vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 12 FORENINGENS OPHØR
Foreningens drift indstilles og ophører, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter sig for foreningens ophør.
Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum Eventuelle aktiver tilfalder Landsforeningen “Børn, kunst og billeder”.

Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. juni 2005
Ændringer i § 1, § 2, § 5, § 8, § 9 den 15. februar 2006
Ændringer i § 1, § 2, § 4, § 5 den 8. februar 2010
Senest ændringer i §1b den 9. februar 2011
Senneste ændring i § 1, 2, 10 den 28. februar 2017